Warunki gwarancji

Dla tego narzędzia udzielamy użytkownikowi, obok ustawowo przewidzianych świadczeń wynikających z umowy kupna, dodatkowo gwarancji na następujących warunkach:

 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy dla narzędzi użytkowanych w przemyśle, rzemiośle oraz 24 miesiące dla narzędzi użytkowanych w domu i liczy się od dnia sprzedaży narzędzia (rachunek lub inny dowód zakupu).
 2. Dla wszystkich narzędzi Milwaukee okres gwarancji może zostać wydłużony do 3 lat . Warunkiem uzyskania tej wydłużonej gwarancji jest zarejestrowanie online nowo zakupionego narzędzia w ciągu 30 dni od daty zakupu. W tym celu kliknij link GWARANCJA (zobacz film instruktażowy)
 3. Użytkownik musi wyrazić zgodę na zapis swoich danych. Dowodem posiadania przedłużonej gwarancji jest wydruk potwierdzenia rejestracji (otrzymany drogą mailową) oraz oryginalny dowód zakupu z datą sprzedaży. Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.
 4. W ramach gwarancji gwarant: DOKONA NAPRAWY przez autoryzowany serwis; pokryje koszt części zamiennych i robocizny niezbędnych do wykonania naprawy; przedłuży okres gwarancji o czas naprawy.
 5. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia występujące w okresie gwarancji będące wynikiem wad materiałowych lub montażowych. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia wynikłe z:
  • niewłaściwego użytkowania, przeciążenia maszyn
  • stosowania uszkodzonego lub nieoryginalnego osprzętu
  • winy użytkownika oraz zdarzeń losowych (np.zalanie, zawilgocenie, upadek narzędzia)
  • czynników otoczenia (chemiczne, fizyczne) lub substancji obcych
  • niestosowania się do instrukcji obsługi oraz pracy w warunkach szkodliwych dla narzędzi ogólnego stosowania
  • braku konserwacji ( np. czyszczenie lub smarowanie)
  • podłączenia do niewłaściwego źródła zasilania (natężenie, napięcie, częstotliwość)
  • napraw lub prób napraw ( demontaż narzędzia) przez nieautoryzowany personel
  • normalnego eksploatacyjnego zużycia ( elementy gumowe, łożyska, elementy przekładni, przewody, uchwyty itd.)
  • braku możliwości identyfikacji urządzenia ( brak tabliczki znamionowej
 6. W przypadku gwarancyjnym prosimy o wysłanie narzędzia wraz w wymaganymi załącznikami na adres jednego z serwisów (które dla każdego kraju podane są w dalszej części). Przy wysyłce narzędzia do serwisu proszę zwrócić uwagę aby było ono dobrze zapakowane, wraz z podaniem pełnych danych nadawcy i możliwie wyczerpującym opisem uszkodzenia.
 7. Naprawy gwarancyjne świadczone są bez żadnego rachunku. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas przebywania maszyny w naprawie. Wymienione części stają się naszą własnością. W niektórych krajach wysyłka naprawionych narzędzi odbywa się na koszt odbiorcy. W przypadku uszkodzeń nie kwalifikujących się do naprawy gwarancyjnej, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów weryfikacji uszkodzeń oraz transportu.