REGULAMIN SERWISU www.uczciwyregulamin.pl
regulamin obowiązuje od dn. 01.01.2021r.
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Netea przy merytorycznym wsparciu Kancelarii Prawnej na rzecz Klientów, w szczególności zasady sprzedaży Produktów na rzecz Klienta za pośrednictwem platformy internetowej https://www.uczciwyregulamin.pl/.
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
3. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach prawnych z konsumentami.
1) Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
2) Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu na rzecz Klienta;
3) Klient – nie będąca konsumentem osoba fizyczna lub prawna, która negocjuje zawarcie lub zawarła Umowę sprzedaży. Klient to także Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta;
4) Netea, Sprzedawca – Netea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 122/11, 60-649 Poznań, KRS 0000338059, NIP 9721204832, REGON 301216715, kapitał zakładowy 5000zł w pełni opłacony;
5) Kancelaria Prawna – Łyko i Przygodzka Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Zeylanda 3/8, 60-808 Poznań, KRS 0000348718, NIP 7811848124, REGON 301361771;
6) Serwis – https://www.uczciwyregulamin.pl/;
7) Produkty – produkty (w tym projekty dokumentów i dostęp do informacji prawnych) oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu, dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz konsumentów i ochrony danych osobowych;
8) Cennik – cennik, dotyczący Produktów z podziałem na Pakiety;
9) Pakiet – zbiór Produktów o określonym zakresie i cenie.
10) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Kancelaria Prawna:
1) przygotuje Produkty i ich aktualizacje;
2) będzie monitorować zmiany przepisów w zakresie Produktów;
3) będzie przygotowywać informacje o zmianach w zakresie Produktów i przekazywać je Klientom w zakresie dotyczącym danego Pakietu za pośrednictwem Netea i Serwisu www.uczciwyregulamin.pl,
4) przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za zgodność Produktów z prawem, pod warunkiem niezwłocznego zastosowania się przez Klienta do bieżących informacji i zaleceń.
2. Netea i Kancelaria Prawna nie świadczą usług w zakresie sprawdzenia zgodności z prawem działalności wykonywanej przez Klientów i nie ponoszą odpowiedzialności za powyższe. Netea i Kancelaria Prawna odpowiadają za zgodność z prawem Produktów w zakresie określonym w ust. 1 pkt 4) powyżej.
3. Netea i Kancelaria Prawna nie uzyskują zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestru działalności regulowanej w celu prowadzenia reglamentowanej działalności gospodarczej w imieniu Klienta.
4. Podane przez Klientów dane osobowe Netea i Kancelaria Prawna przetwarzają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”) oraz z innymi przepisami. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności i cookies oraz informacji od administratora.
5. Klient, Netea i Kancelaria Prawna zobowiązane są do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich danych i dokumentów (w tym know-how, danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą), w zakresie, w jakim mogą stanowić mogą tajemnicę ich przedsiębiorstwa i które zostaną w jakikolwiek sposób przekazane lub ujawnione Stronom Umowy (przez nie same lub przez podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Stronami), zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy obowiązku ujawnienia informacji, który wynika z obowiązujących przepisów prawa lub danych, które stanowią informacje powszechnie znane.
6. Netea i Kancelaria Prawna nie realizują projektów dla branż działających w sposób lub w zakresie niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym dotyczących następujących usług lub produktów:
1) środki odurzające (w tym zwane dopalaczami), materiały/przedmioty kolekcjonerskie;
2) produkty uznawane za nieetyczne lub nielegalne;
3) produkty lub usługi odwołujące się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu,
4) produkty lub usługi odwołujące się do nienawiści rasowej i narodowościowej, stosowania przemocy, itp.
5) treści pornograficzne, pedofilskie, itp.
7. W razie sprzecznego z powyższym zawarcia umowy lub wykorzystania Produktów przez Klienta Netea może żądać zaprzestania wykorzystywania Produktów, do czego Klient zobowiązany jest zastosować się niezwłocznie (w ciągu 3 dni), zablokować konto Klienta, a Klientowi nie przysługują żądne roszczenia, w szczególności o zwrot ceny Produktów. W razie sprzecznego z powyższym zawarcia umowy lub wykorzystania Produktów przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta, Netea może wezwać do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni pod rygorem zablokowania konta.
ROZDZIAŁ 3. ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Celem zakupu lub uzyskania dostępu do Produktów lub informacji Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia w Serwisie i założyć konto. Konto jest niezbędne dla udostępnienia Produktów oraz świadczenia usług w ramach Serwisu i powinno być aktywne przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Klient może wybrać Pakiet z oferty znajdującej się w Serwisie. Każdy Pakiet zawiera określone w nim projekty dokumentów oraz dostęp do dodatkowych usług lub informacji prawnych przez okres 12 – miesięcznej subskrypcji.
3. Dodatkowe usługi prawne mogą być świadczone na zasadach określonych odrębnie.
4. Aktualny Cennik znajduje się na stronie internetowej https://www.uczciwyregulamin.pl/. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Netea wystawia faktury w formie elektronicznej. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Netea nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.
5. Do zawarcia Umowy dochodzi w dniu potwierdzenia zamówienia przez Netea poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres wskazany przez Klienta.
6. Za 12-miesięczną subskrypcję Produktów płatność nastąpi jednorazowo.
7. Zapłata nastąpi za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl lub przelewem bankowym na podstawie faktury wystawionej przez Netea, przesłanej na wskazany przez Klienta adres mailowy, nr konta Santader 49 1090 1405 0000 0001 2997 3918.
8. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Wszystkie reklamacje dotyczące płatności zostaną niezwłocznie rozpatrzone po przesłaniu pocztą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie głównej www.uczciwyregulamin.pl lub na maila info@uczciwyregulamin.pl.
11. Produkty zostaną wysłane lub udostępnione Klientowi w ciągu 24h – 48 h od dokonania zapłaty (w dni robocze).
12. Umowa zostaje zawarta na 1 rok (12-miesięczna subskrypcja).
13. Przedłużenie Umowy na kolejny okres 1 roku można zakupić na 14 dni przed zakończeniem aktualnej subskrypcji (
http://www.uczciwyregulamin.pl/odnowienie-uslugi/), co dodatkowo pozwala Klientowi na uzyskanie rabatu od ceny. Przedłużenie Umowy po tym okresie jest możliwe, ale bez rabatu i na czas pozostały do zakończeniu okresu 1 roku (np. przedłużenie Umowy po 5 miesiącach od wygaśnięcia poprzedniej oznacza przedłużenie Umowy na okres 7 miesięcy).
14. Klient zobowiązuje się zamieścić w stopce strony swojego serwisu oraz w dziale lub podstronie z opublikowanym regualminem (pod rygorem utraty rabatu naliczonego w dniu zakupu pakietu) certyfikat uczciwyregulamin w formie wskazanej przez Netea przez cały okres trwania umowy, certyfikat udostępniany są za pośrednictwem konta Klienta.
15. Do obsługi strony uczciwyregulamin.pl zalecane jest używanie zaktualizowanej przeglądarki. Obsługiwane przeglądarki internetowe to: Chrome, Firefox, Opera, Edge.
16. Produkty i wszelkie informacje mogą być przekazywane Klientowi za pośrednictwem konta w Serwisie.
17. Wszystkie dokumenty przygotowywane są z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office.
18. Podczas pracy nad tekstem przyjmujemy dokumenty, w których nie zostało usunięte formatowanie tekstu oraz struktura dokumentu. Preferowane formy komentowania w przypadku pracy grupowej nad dokumentem to praca w trybie śledzenia zmian lub umieszczanie komentarza innym kolorem czcionki tak, aby nie naruszyć struktury dokumentu.
19. W przypadku usługi konsultacji prawnej przy zwrotach i reklamach usługa ta nie zawiera redagowania pism, chyba, że wynika to wyraźnie z oferty.
20. Aktualizacje Produktów mogą być sporządzane w formie erraty.
21. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
22. Odstąpienie od Umowy przez Netea lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.).
23. Odstąpienie od Umowy przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta może nastąpić na zasadach opisanych poniżej:
1) informacje o odstąpieniu od Umowy przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
2) prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której Produktem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której Produktem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
4) jeżeli Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
5) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
6) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
7) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8) W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
24. Netea wskazuje, że Produkty stanowią produkty cyfrowe lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta. Powyższe oznacza, że prawo do odstąpienia od umowy w zakresie ww. świadczenia nie przysługuje zgodnie z art. 38 punkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
25. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: info@uczciwyregulamin.pl . Klient może skorzystać z wzoru reklamacji udostępnianego na stronie www.uczciwyregulamin.pl ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób. Netea zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Netea nie ustosunkuje się do reklamacji Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacje uznano za uzasadnioną
ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy lub ich część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność Umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku strony zobowiązują się podjąć wszelkie prawnie dopuszczalne kroki celem takiego ułożenia swoich praw i wspólnych interesów, aby cele określone w Regulaminie lub Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania, sposób.
2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku ze współpracą Stron jest właściwy sąd powszechny w Poznaniu.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
4. Netea i Kancelaria Prawna zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy, z tym zastrzeżeniem, że do realizacji zamówienia złożonego przed zmianą zastosowanie ma regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.
5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez komunikat, widoczny na koncie Klienta lub pocztą elektroniczną. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Netea w
ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie skutkuje akceptacją przez Klienta wprowadzonych zmian do Regulaminu. Rozwiązanie Umowy wiąże się z zablokowaniem konta Klienta. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Netea, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją. 6. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
ROZDZIAŁ 5. USŁUGI DODATKOWE
1. Kupon promocyjny Google Ads o wartości 200zł dodawany do niektórych usług (wg oferty) należy wykorzystać w ciągu 7 dni od wydania – po upływie tego terminu kupon wygasa. Mechanizm użycia kuponu jest następujący: Klient zakłada nowe konto Google Adwords i zasila je kwotą 100zł, po wykorzystaniu budżetu 100zł do konta Google Adwords zostaje dopisane 200zł; oferta na kupon promocyjny ważna jest do wyczerpania zapasów, Klient przed zakupem zobowiązany jest uzyskać mailowe lub telefoniczne (sms) zapewnienie.
2. Certyfikat SSL o wartości 99zł netto sprzedawany jest przez wskazanego przez nas partnera w cenie 9zł netto i musi być aktywowany w ciągu 3 dni od zakupu Produktu – po upływie tego terminu możliwość skorzystania z oferty wygasa. Netea wskazuje procedurę uzyskania certyfikatu SSL, ale nie pośredniczy w procedurze pozyskania certyfikatu, oferta na certyfikat SSL ważna jest do wyczerpania zapasów, Klient przed zakupem zobowiązany jest uzyskać mailowe lub telefoniczne (sms) zapewnienie.
3. Koszt transferu licencji (cesji) na używanie naszych Produktów z Klienta na inny podmiot to 100zł netto.
4. Nieuprawnione wykorzystanie dokumentacji na domenie, na której nie została wykupiona usługa lub nie został przeprowadzony transfer licencji (cesja), uprawnia Netea do naliczenia kary umownej w wysokości 5000zł netto.
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:
info@uczciwyregulamin.pl
Netea Sp. zo.o.
ul. Piątkowska 122/11
60-649 Poznań
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta
UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)
………………………………………….
ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………
Zawarcie umowy nastąpiło w dniu …………………………………………………..
Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
…………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……
Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta,
jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)
WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI
………………………., ……………………………….
…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)
Netea Sp. zo.o.
ul. Piątkowska 122/11
60-649 Poznań
info@uczciwyregulamin.pl
REKLAMACJA
Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następujących usług:
1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* dodatkowe materiały obrazujące ww. wadliwość towaru.
Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.
W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Netea propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Netea. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Netea w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)
Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Netea w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

* niepotrzebne skreślić.
** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.